Allergiediëtisten: gespecialiseerd in allergie, intolerantie, coeliakie en fodmap.
Privacyverklaring

Privacyverklaring


AllergieDiëtisten.com hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AllergieDiëtisten.com houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze verstrekt zijn, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als AllergieDiëtisten.com zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

AllergieDiëtisten.com
Marieken Callebaut
Slootwede 3, 9050 Gentbrugge
Telefoon: 09/223.91.12
Marieken.callebaut@allergiedietisten.com

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door AllergieDiëtisten.com verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het versturen van nieuwsbrieven.
 • Het versturen van aankopen uit onze webshop en bijhorende facturen.
 • Lidmaatschap van de AllergieDiëtisten, de hierbij horende briefwisseling, facturatie en, indien op uw verzoek een vermelding van uw praktijkgegevens, door u aan ons doorgegeven, op de website www.allergiedietisten.com.
 • Uitnodigingen om te kunnen deelnemen aan de activiteiten (bijscholingen, intervisies) van AllergieDiëtisten.com.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (opslagen, verzamelen, verwerken):

Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, e-mail werk, btw nr.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk …)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen: Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

AllergieDiëtisten.com bewaart persoonsgegevens gedurende de wettelijk opgegeven termijn na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens AllergieDiëtisten.com van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Alle AllergieDiëtisten zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.  Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Het gebruik van coockies

We maken gebruikt van strikt noodzakelijke cookies wanneer u een aankoop wenst te plaatsen of wenst in te loggen op onze website. Deze cookies zorgen er ook voor dat u artikels in uw winkelmandje kan plaatsen. Indien u ze weigert, zal u niet kunnen inloggen of aankopen kunnen plaatsen.

We maken ook gebruik van volgende tracking cookies:

Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers onze Diensten gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt ons zaken over hun algehele gedrag, zoals de typische duur van een bezoek aan de website of het Digitaal Platform of het aantal pagina’s dat een gebruiker gemiddeld bekijkt.

Om onze communicaties te ondersteunen hebben we onze inhoud verankerd in sociale mediakanalen zoals YouTube, Facebook, Google+, LinkedIn en Twitter en maken we gebruik van de sharing mogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die we gebruiken kunnen cookies bevatten van deze websites en digitale platformen en wij controleren deze niet.

U dient de relevante websites van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies, via deze websites kan u zich desgewenst ook uitschrijven.

 

Wijziging privacy statement 

AllergieDiëtisten.com kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

 

Mei 2018